İşyeri Ortam Ölçümleri:

İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

avatar

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Ortam Ölçümleri

1. Ortam Titreşim Ölçümü
2. Termal Konfor Ölçümü
3. Gürültü Ölçümü
4. Toz Ölçümü
5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
6. Aydınlatma Ölçümü
7. Elektromanyetik Alan Ölçümü
8. Silika Ölçümü
9. Aeresol Ölçümü
10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
12. Makine Gürültüsü Ölçümü
13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

1. Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
2. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
3. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü
4. Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
5. Silika Ölçümü
6. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

İşe Giriş Muayene Raporu

İşe girmeden önce kişilerden ikametgah, fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, kan grubu kartı ve İşe giriş muayenesi istenmektedir. İşe giriş muayenesi kişinin işe uygun olup olmadığını belirlemek için önemli bir belgedir ve diğer özlük belgeleri gibi düşünülmemelidir. İşe girmeden önce yapılan muayeneleri raporları ilerleyen dönemlerde yapılan periyodik sağlık kontrolü raporları ile karşılaştırılarak kişilerin sağlık durumları ve işe uygunlukları konusunda önemli ipuçları verir.

Akciğer Grafisi

Özellikle sanayide ve hizmet sektöründe çalışanların en sık karşılaşacakları hastalıkların başında akciğer hastalıkları gelmektedir. Fabrika ortamında çalışan biri için gaz, toz ve kimyasal maddeler ilerleyen süreçlerde akciğer kanseri gibi hastalıklara neden olabilmektedir. İşe giriş muayenesi için akciğer grafisi oldukça önemli bir testtir. İlerleyen süreçlerde yapılan periyodik testlerde de akciğer grafisi istenmektedir ve bu testler en az 10 yıl saklanmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi

Spirometre adlı cihazla yapılan SFT (solunum fonksiyon testi) sağlık raporu için önemli testlerden biridir. Akciğer kapasitesini ve fonksiyonlarını objektif olarak ortaya çıkarmaktadır. Ancak solunum testi yapılmadan önce bazı koşullar sağlanmalıdır. Sigara içen kişiler testten 24 saat önce sigara tüketimini kesmelidir, 4 saat öncesinde alkol alınmamalıdır, testten 30 dakika önce egzersiz yapılmamalıdır, ağır yemekler yenmeden teste gidilmelidir, karın ve göğüs bölgesini kısıtlayıcı kıyafetler giyilmemelidir ve bronkodilatör ilaçlar kullanılmamalıdır. Ayrıca test öncesinde hasta kullandığı ilaçları ve sigara öyküsünü doktoru ile paylaşmalıdır.

Odyometri

Özellikle çok sesli ortamlarda çalışacak insanlar için bu test çok önemlidir. Hastalarda işitme kaybı olup olmadığını araştırmaya yönelik bir testtir. Ayrıca yaşanacak işitme kayıplarına karşın “Yükümlülük Süresi” 6 aydır. Gürültülü ortamlarda çalışanlar periyodik olarak kontrol edilerek herhangi bir meslek hastalığı olup olmadığı saptanmaktadır.

Hepatit Taraması

Akciğer iltihaplanması olarak da bilinen hepatit birçok farklı türe sahip bir hastalıktır. Bazen direk ortaya çıkarken bazen de sinsi olarak ilerleyebilmektedir. Bulaşıcı da olabileceği için hem kişi hem de çevresindekiler için risk oluşturmaktadır. İşe giriş muayenesi için önemli bir yere sahiptir.

İşe giriş muayenesi için diğer testler ise şöyledir:

  • Portör muayenesi
  • Tam kan sayımı
  • Tam idrar tetkiki
  • Kanda ve idrarda ağır metal tayini
  • Biyokimyasal kan testleri
  • Elektrokardiyografi (EKG)
  • Koruyucu Aşılar
  • Genel Fizik Muayene

İşe giriş muayenesi özellikle çok tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda yer alan işlerde çalışacak kişiler için büyük önem taşımaktadır. İlerleyen süreçte yapılacak periyodik tedavilerde kişilerde meslek hastalıkları olup olmayacağı kontrol altına alınmaktadır. Kişinin sağlık raporu ile son durumu karşılaştırılarak objektif bir bakış açısı elde edilmektedir.

İşe Giriş Muayenesi Nerede Yaptırılır?

Kişinin genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgilere yer verileceği için önemli bir muayenedir. Sağlık raporu işyeri hekimi ve OSGB işbirliğinde gerçekleştirilir. Gereken tüm testler için maliyetler işyeri sahibi tarafından karşılanmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu durum netleştirilmiştir. Kişiler itirazlarda bulunacaklarsa itiraz muayeneleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelerde gerçekleştirilmektedir. Çıkan sonuçlar ise kesin sonuç olarak kabul edilmektedir.

Özellikle çok çalışanı olan işyerleri için İşe giriş muayenesi ve periyodik sağlık kontrolleri oldukça önemlidir. Belirtmek gereken bir durum daha özel hastanelerden işe giriş için sağlık raporu alınamayacağıdır. Bu durum 2004/67 sayılı kanunda belirtilmiştir. 10 çalışandan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde aile hekimi veya kamu hizmet sunucularından rapor alınabilmektedir.