Acil Durum Eylem Planı ve Risk Değerlendirmesi

ACİL DURUM EYLEM PLANI

Acil Durum Planı, İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Acil Durum Planı Hazırlama Zorunluluğunun Yasak Dayanağı Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11: İşveren,
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

Acil Durum Nedir?

İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Eylem planında Neler Olmalıdır?

Belirlenen acil durumlar
Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri
İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları

Acil Durum Ekipleri Nasıl Oluşturulur?

Acil durumlarda, müdahale ve mücadele yapılması için iş yerinde çalışanlar görevlendirilir.
Çok tehlikeli sınıfta 30 çalışana, Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana ve Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
c) İlk yardım
İşveren, ilk yardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. (Az tehlikeli iş yerlerinde 20 çalışanda 1 çalışan, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde 10 çalışanda 1 çalışan görevlendirilir.)

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Ravza OSGB her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile iş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Risk analizi çalışmaları tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilginin düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.
İşletme ve iş yerlerine risk analizi yaparak; Tehlikelerin Belirlenmesi, Risklerin Değerlendirilmesi ve Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere Çekilmesi

Risk değerlendirme çalışmaları ile

– Tehlikelerin sınıflandırılması, – Risklerin belirlenmesi, – Risklerin Derecelendirilmesi, – Kabul edilebilir sınırlara çekilmesi,
hedeflenmektedir.

Risk değerlendirme faaliyetleri ile;

– İş yerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar. – İş yeri yönetiminin ve çalışanlarının İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar. – Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir. – İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar. – İş yerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, ya da insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar. – İş yerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar. – İş yerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir