İşyeri Ortam Ölçümleri:

İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

avatar

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Ortam Ölçümleri

1. Ortam Titreşim Ölçümü
2. Termal Konfor Ölçümü
3. Gürültü Ölçümü
4. Toz Ölçümü
5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
6. Aydınlatma Ölçümü
7. Elektromanyetik Alan Ölçümü
8. Silika Ölçümü
9. Aeresol Ölçümü
10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
12. Makine Gürültüsü Ölçümü
13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

1. Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
2. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
3. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü
4. Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
5. Silika Ölçümü
6. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Çalışanlara Temel İSG Eğitimleri, periyotu ve saatleri

a) Çok tehlikeli sınıfta giren  iş yerlerinde yılda en az bir kez ve 16 saat

b) Tehlikeli sınıfta giren iş yerlerinde 2 yılda en az bir kez ve 12 saat

c) Az tehlikeli sınıfta giren iş yerlerinde 3 yılda bir en az bir kez ve 8 saat olarak verilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yanı sıra kanunumuzda iş güvenliği ile ilgili maddelerden bazıları; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, meydana gelen iş kazasından sorumludur.

“ İş sağlığı ve güvenliği eğitimi,  mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.

Çalışanlara verilmesi gereken eğitimler ve işyerinin tehlike sınıfına göre aşağıdaki eğitimler verilmek zorundadır. 

 •  Genel İSG kuralları,
 •  İş kazaları ve meslek hastalıkların kök sebepleri,
 •  İş ekipmanlarının standartlara göre kullanımı,
 • Kaza, yaralanma ve meslek hastalıklarından korunma yolları
 • İş ekipmanlarınınstandartlara uygun kullanımı,
 • Çalışanların hak ve sorumlulukları,
 • Mevzuat bilgileri,
 • Güvenli ortam ve Önleyici sitem kurma,
 • KKD ve el alatleri kullanımı,
 • Ekranlı araçlarda çalışma,
 • Uyarı, ikaz ve işaretleri kullanımı ve anlamları,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik, hijyen ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma prensipleri,
 • Termal konfor ve radyasyon,
 • Ergonomi, iş ve insan uyumu,
 • Elektrik, elektrikli el aletleri kullanımı,
 • İlk yardım, arama ve kurtarma.

RAVZA OSGB firmaları iş sağlığı ve güvenliği eğitimi genel amacı riskli davranışlardan kaçınma ve emniyetli iş uygulamalarına katılma, kaza sonrası yaralanmalardan gelen sorunları engellemenin yollarını bulmak.

Güvenlik Konuları: Darbeler ve Burkulmalar, çalışanların düşmesi, yaralanması ve burkulma bilgisini, farklılıklarını ve olaylara nasıl davranılabileceklerini öğretmeye yönelik çalışmalar.

Öğrenme hedefleri:

Darbeler ve Burkular Nelerdir?
Kaza örnekleri
Burkulma örnekleri

Müdahale yöntemleri

Kaza ve burkulmaların nedenleri
İşyeri risk faktörleri
Bireysel risk faktörleri

Potansiyel Uzuvları ve Burkulmaları Tanıma
Bir kazanın belirtileri
Burkulmanın belirtileri

Periyodik doktor muayeneleri

Önleyici Uygulamalar
Kaldırma teknikleri
Konum değiştirme
Arkalık koruması

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi konularının ve dikkat edilmesi gereken eğitimlerin mevzuatın istediklerini uygulama konusunda işverenlere rehberlik etmek için kurulan RAVZA OSGB firmamızdan çözüm ortağı olarak RAVZA OSGB iş güvenliği danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.