İşe Giriş Muayene Raporu

İşe girmeden önce kişilerden ikametgah, fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, kan grubu kartı ve İşe giriş muayenesi istenmektedir. İşe giriş muayenesi kişinin işe uygun olup olmadığını belirlemek için önemli bir belgedir ve diğer özlük belgeleri gibi düşünülmemelidir. İşe girmeden önce yapılan muayeneleri raporları ilerleyen dönemlerde yapılan periyodik sağlık kontrolü raporları ile karşılaştırılarak kişilerin sağlık durumları ve işe uygunlukları konusunda önemli ipuçları verir.

Akciğer Grafisi

Özellikle sanayide ve hizmet sektöründe çalışanların en sık karşılaşacakları hastalıkların başında akciğer hastalıkları gelmektedir. Fabrika ortamında çalışan biri için gaz, toz ve kimyasal maddeler ilerleyen süreçlerde akciğer kanseri gibi hastalıklara neden olabilmektedir. İşe giriş muayenesi için akciğer grafisi oldukça önemli bir testtir. İlerleyen süreçlerde yapılan periyodik testlerde de akciğer grafisi istenmektedir ve bu testler en az 10 yıl saklanmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi

Spirometre adlı cihazla yapılan SFT (solunum fonksiyon testi) sağlık raporu için önemli testlerden biridir. Akciğer kapasitesini ve fonksiyonlarını objektif olarak ortaya çıkarmaktadır. Ancak solunum testi yapılmadan önce bazı koşullar sağlanmalıdır. Sigara içen kişiler testten 24 saat önce sigara tüketimini kesmelidir, 4 saat öncesinde alkol alınmamalıdır, testten 30 dakika önce egzersiz yapılmamalıdır, ağır yemekler yenmeden teste gidilmelidir, karın ve göğüs bölgesini kısıtlayıcı kıyafetler giyilmemelidir ve bronkodilatör ilaçlar kullanılmamalıdır. Ayrıca test öncesinde hasta kullandığı ilaçları ve sigara öyküsünü doktoru ile paylaşmalıdır.

Odyometri

Özellikle çok sesli ortamlarda çalışacak insanlar için bu test çok önemlidir. Hastalarda işitme kaybı olup olmadığını araştırmaya yönelik bir testtir. Ayrıca yaşanacak işitme kayıplarına karşın “Yükümlülük Süresi” 6 aydır. Gürültülü ortamlarda çalışanlar periyodik olarak kontrol edilerek herhangi bir meslek hastalığı olup olmadığı saptanmaktadır.

Hepatit Taraması

Akciğer iltihaplanması olarak da bilinen hepatit birçok farklı türe sahip bir hastalıktır. Bazen direk ortaya çıkarken bazen de sinsi olarak ilerleyebilmektedir. Bulaşıcı da olabileceği için hem kişi hem de çevresindekiler için risk oluşturmaktadır. İşe giriş muayenesi için önemli bir yere sahiptir.

İşe giriş muayenesi için diğer testler ise şöyledir:

  • Portör muayenesi
  • Tam kan sayımı
  • Tam idrar tetkiki
  • Kanda ve idrarda ağır metal tayini
  • Biyokimyasal kan testleri
  • Elektrokardiyografi (EKG)
  • Koruyucu Aşılar
  • Genel Fizik Muayene

İşe giriş muayenesi özellikle çok tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda yer alan işlerde çalışacak kişiler için büyük önem taşımaktadır. İlerleyen süreçte yapılacak periyodik tedavilerde kişilerde meslek hastalıkları olup olmayacağı kontrol altına alınmaktadır. Kişinin sağlık raporu ile son durumu karşılaştırılarak objektif bir bakış açısı elde edilmektedir.

İşe Giriş Muayenesi Nerede Yaptırılır?

Kişinin genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgilere yer verileceği için önemli bir muayenedir. Sağlık raporu işyeri hekimi ve OSGB işbirliğinde gerçekleştirilir. Gereken tüm testler için maliyetler işyeri sahibi tarafından karşılanmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu durum netleştirilmiştir. Kişiler itirazlarda bulunacaklarsa itiraz muayeneleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelerde gerçekleştirilmektedir. Çıkan sonuçlar ise kesin sonuç olarak kabul edilmektedir.

Özellikle çok çalışanı olan işyerleri için İşe giriş muayenesi ve periyodik sağlık kontrolleri oldukça önemlidir. Belirtmek gereken bir durum daha özel hastanelerden işe giriş için sağlık raporu alınamayacağıdır. Bu durum 2004/67 sayılı kanunda belirtilmiştir. 10 çalışandan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde aile hekimi veya kamu hizmet sunucularından rapor alınabilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgesi

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. Maddesi gereği Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları “Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Mesleki eğitim zorunluluğu

1) Yönetmeliğin Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, belirtilen işler çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

Milli eğitim bakanlığı tarafından belirlenen modüller üzerinden yetkili kuruluşlar aracılığıyla mesleki eğitimlerin alınması sağlanır. Mesleki eğitimi alan çalışanlara mesleki eğitim belgesi verilir. Ayrıca mesleki eğitimin alındığı Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün e-yaygın sayfasından sorgulanabilir.

Daha önceden alınan eğitimlerin hangi şartlarda geçerli olduğu, hangi grupların mesleki eğitim almasına gerek olmadığı yönetmelik ile belirlenmiştir.

Çalışanların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yayınlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” gereğince Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğin ekinde bulunan listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Mesleki yeterlilik zorunluluğu tebliğ ile birlikte 40 meslek için zorunlu hale gelmiştir. Kademe kademe sonrasında 8 meslek için ve ilave 33 meslek için zorunlu hale gelmiştir. Bu mesleklerde çalışanların Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilen ve internet sitesinde yayınlanan yetkili kuruluşlar aracılığıyla belgelerini almaları sağlanmalıdır. Mesleki yeterlilik belgesinin alınmasında herhangi bir eğitime girilmeyecek olup, doğrudan yazılı ve uygulamalı sınav yapılmaktadır.

Mesleki yeterlilik belgesinin sorgulanmasına ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir.

Ravza OSGB olarak, mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik belgesi veren yetkili kurumlarla çözüm ortaklı çalışıp, işletmelerin gerekli ihtiyaçları doğrultusunda yasal mevzuata uygun belgelendirmeleri yapan kurumlara en doğru şekilde yönlendirme yapmaktayız.