Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgesi

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. Maddesi gereği Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları “Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Mesleki eğitim zorunluluğu

1) Yönetmeliğin Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, belirtilen işler çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

Milli eğitim bakanlığı tarafından belirlenen modüller üzerinden yetkili kuruluşlar aracılığıyla mesleki eğitimlerin alınması sağlanır. Mesleki eğitimi alan çalışanlara mesleki eğitim belgesi verilir. Ayrıca mesleki eğitimin alındığı Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün e-yaygın sayfasından sorgulanabilir.

Daha önceden alınan eğitimlerin hangi şartlarda geçerli olduğu, hangi grupların mesleki eğitim almasına gerek olmadığı yönetmelik ile belirlenmiştir.

Çalışanların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yayınlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” gereğince Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğin ekinde bulunan listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Mesleki yeterlilik zorunluluğu tebliğ ile birlikte 40 meslek için zorunlu hale gelmiştir. Kademe kademe sonrasında 8 meslek için ve ilave 33 meslek için zorunlu hale gelmiştir. Bu mesleklerde çalışanların Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilen ve internet sitesinde yayınlanan yetkili kuruluşlar aracılığıyla belgelerini almaları sağlanmalıdır. Mesleki yeterlilik belgesinin alınmasında herhangi bir eğitime girilmeyecek olup, doğrudan yazılı ve uygulamalı sınav yapılmaktadır.

Mesleki yeterlilik belgesinin sorgulanmasına ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir.

Ravza OSGB olarak, mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik belgesi veren yetkili kurumlarla çözüm ortaklı çalışıp, işletmelerin gerekli ihtiyaçları doğrultusunda yasal mevzuata uygun belgelendirmeleri yapan kurumlara en doğru şekilde yönlendirme yapmaktayız.

Acil Durum Eylem Planı ve Risk Değerlendirmesi

ACİL DURUM EYLEM PLANI

Acil Durum Planı, İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Acil Durum Planı Hazırlama Zorunluluğunun Yasak Dayanağı Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11: İşveren,
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

Acil Durum Nedir?

İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Eylem planında Neler Olmalıdır?

Belirlenen acil durumlar
Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri
İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları

Acil Durum Ekipleri Nasıl Oluşturulur?

Acil durumlarda, müdahale ve mücadele yapılması için iş yerinde çalışanlar görevlendirilir.
Çok tehlikeli sınıfta 30 çalışana, Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana ve Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
c) İlk yardım
İşveren, ilk yardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. (Az tehlikeli iş yerlerinde 20 çalışanda 1 çalışan, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde 10 çalışanda 1 çalışan görevlendirilir.)

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Ravza OSGB her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile iş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Risk analizi çalışmaları tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilginin düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.
İşletme ve iş yerlerine risk analizi yaparak; Tehlikelerin Belirlenmesi, Risklerin Değerlendirilmesi ve Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere Çekilmesi

Risk değerlendirme çalışmaları ile

– Tehlikelerin sınıflandırılması, – Risklerin belirlenmesi, – Risklerin Derecelendirilmesi, – Kabul edilebilir sınırlara çekilmesi,
hedeflenmektedir.

Risk değerlendirme faaliyetleri ile;

– İş yerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar. – İş yeri yönetiminin ve çalışanlarının İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar. – Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir. – İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar. – İş yerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, ya da insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar. – İş yerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar. – İş yerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlanır.